+31 6 242 263 92 info@renegrimbergen.nl

WERKWIJZE

Het uitgangspunt

Mensen veranderen niet door iets af te leren, maar door iets bij te leren. Mijn uitgangspunt is dat mensen in de kern niet veranderen. We ontwikkelen ons tot wie we zijn. De eigenschappen die we sterk ontwikkelen helpen ons vaak maar zijn ons soms ook tot last. Deze eigenschappen hoef je dan niet af te leren. Je kunt werken aan een nieuw evenwicht door minder ontwikkelde kanten sterker te maken. Bij het verkennen en sterker maken van nieuwe kanten in jezelf bied ik ondersteuning.

Het individu is altijd het vertrekpunt bij mijn coaching en/of trainingen. Instrumenten en technieken zijn altijd ter ondersteuning van de persoon en nooit een doel op zich. De intrinsieke motivatie van de persoon in coaching of training is voor mij een belangrijke voorwaarde om een traject te doen slagen. Tijdens een coach- of trainingstraject zal de deelnemer regelmatig de confrontatie met zichzelf ervaren en daar het eigenaarschap in leren pakken. Elk trainings- en coachingstraject is maatwerk en zal worden toegespitst op de wens van de deelnemer of opdrachtgever.

In mijn werk maak ik vooral gebruik
van deze principes en methodieken

VOICE DIALOGUE
Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.

DYNAMISCHE OORDEELSVORMING
Werken met Dynamische Oordeelsvorming maakt je bewust van je primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en
gevoelens. Door vragen aan jezelf te stellen, objectiveer je je primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming je bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in jezelf en bij anderen afspelen. Door je voor-oordelen terug te houden ben je in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Je optreden wordt effectiever.
ROOS VAN LEARY
Gedrag is te voorspellen. Na veel onderzoek ontdekte de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary dat de manier waarop mensen reageren in veel gevallen voorspelbaar is. Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie op. Vanuit dit gegeven is gedrag te voorspellen en te beïnvloeden.

Timothy Leary ontwikkelde de Roos van Leary. Het is een interactiecirkel; een schematische weergave van verscheidene gedragsmogelijkheden en het effect daarvan op anderen. De Roos van Leary geeft inzicht om bewust keuzes te maken in actie en reactie. Bij het sturen van gedrag kan je invloed uitoefenen op wat je zegt, maar ook op hoe je het zegt. De Roos van Leary gaat vooral over hoe je iets zegt.

De Roos van Leary is een handig hulpmiddel als de communicatie moeizaam verloopt of als bepaalde gedragspatronen ingesleten zijn. De Roos van Leary helpt bij het analyseren van iemands gedrag. Hierdoor kan je de ander beter begrijpen. Ook kan je inspelen op het gedrag van een ander. Het kan bijdragen aan een verbetering van de communicatie in het team.

TRANSACTIONELE ANALYSE
In de Transactionele Analyse wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen onderling (Transacties en Spelen). Van daar uit wordt het verband gelegd met de interne wereld van de persoon (Egotoestanden en Script) en met de externe wereld, zoals een organisatie, een team of het gezin waar de persoon deel van uitmaakt.

Met behulp van de Transactionele Analyse kan men antwoord vinden op vragen als:

 • Hoe zit een mens in elkaar?
 • Hoe kan ik de samenwerking met anderen of tussen anderen verbeteren?
 • Hoe kan ik de groei en verandering van mezelf en anderen stimuleren?
 • Hoe is disfunctioneel gedrag te herkennen en te veranderen? Hoe is de levensloop of carrière van individuen, teams, organisaties te analyseren en te begeleiden?
 • Hoe kan ik leiding geven aan mezelf?
 • Hoe bevorder ik welzijn, professionaliteit en productiviteit?
 • Hoe voorkom ik ziekteverzuim als gevolg van psychische factoren?
 • Hoe bevorder ik de effectiviteit en kwaliteit van mijn medewerkers?
 • Hoe bevorder ik kwaliteit en persoonlijke effectiviteit in mijn bedrijf?
 • Hoe word ik een succesvolle therapeut? Counselor? Docent?

Het aantrekkelijke van de Transactionele Analyse is dat in korte tijd een helder begrippenkader wordt geboden, dat inzicht kan verschaffen in de eigen persoon, de situatie en de wisselwerking daartussen, en strategieën om situaties te verbeteren. Naast een heldere theorie kent de TA vele methoden en technieken. De TA is gebaseerd op een humanistische filosofie.

KERNKWALITEITEN
Ieder mens kent een aantal kwaliteiten die hem of haar uniek maakt. Daniel Ofman introduceerde “het kernkwadrant”, de grondlegger van de begrippen, kernkwadrant en kernkwaliteiten. Hij definieert kernkwaliteiten als volgt: “Eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren: ze doordringen de hele mens en stellen al diens meer of minder in het oog springende eigenschappen in een bepaald licht. Een kernkwaliteit is de specifieke sterke eigenschap waar we bij hem of haar direct aan denken”.

Kernkwaliteiten kun je niet leren, bij vaardigheden is dat wel het geval. Je kunt ze wel ontwikkelen. En in dat ontwikkelingsproces ligt juist onze uitdaging! Dat proces is individueel en is sterk afhankelijk van ieders levensloop en leefomstandigheden of op welke wijze een beroep op ons wordt gedaan.

DE RET
Rationeel Emotieve Therapie zoals die door Albert Ellis is ontwikkeld verloopt in een aantal stappen, waarbij de therapeut de cliënt leert om deze succesvol te zetten.

 • Emotionele verantwoordelijkheid nemen
  Als eerste stap leert de cliënt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen emoties. In plaats van zichzelf als slachtoffer te zien van foute genen of een foute opvoeding, leert hij dat hij zelf verantwoordelijkheid heeft in zijn emotionele functioneren.
 • Inzicht in emoties
  De cliënt leert hoe zijn gevoelens voortkomen uit onbewuste gedachten en overtuigen, en hoe deze zijn huidige klachten in standhouden.
 • Emotionele keuzes maken 
  De cliënt leert om zelf vast te stellen hoe hij zich wil voelen en maakt daarmee emotionele keuzes. Hij leert welke adequate emoties de plaats van de inadequate emoties moeten overnemen.
 • Opsporen van irrationele overtuigingen
  Als volgende stap onderzoekt de cliënt samen met de therapeut welke irrationele overtuigingen aan zijn psychische klachten ten grondslag liggen. Hij krijgt inzicht in allerlei onbewuste overtuigingen die zijn huidige reacties sturen.
 • Irrationele overtuigingen uitdagen 
  De therapeut nodigt de cliënt uit om deze irrationele overtuigingen actief te onderzoeken en te zoeken naar onjuistheden daarin. Daarvoor leert hij zichzelf de juiste vragen te stellen.
 • Vaststellen van rationele overtuigingen 
  Vervolgens stelt de cliënt vast wat een vervangende rationele overtuiging is. Een rationele overtuiging is een overtuiging die wel aansluit bij de feiten en die ook productief is.
 • Rationele overtuigingen versterken
  Als afronding leert de cliënt hoe hij zich deze rationele overtuiging op de snelst mogelijke wijze eigen kan maken, om op die wijze de psychische klacht op te heffen.
SITUATIONEEL BEGELEIDEN
De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gestoeld op motivatie en competenties van cliënten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Anders gezegd: wat wil en kan iemand. Dit wordt door cliënten als zeer helder ervaren en levert goede resultaten op. De motivatie gaat in de begeleidingsmethodiek over zelfvertrouwen en toewijding, de competentie gaat over kennis, ervaring en vaardigheden. Afhankelijk van de situatie en de aan- of afwezigheid van competenties en vaardigheden, kiest de begeleider een benadering die bij de cliënt en diens situatie past. Hierbij staan de wensen en de behoefte van de cliënt centraal.

Het situationele aspect in “situationeel begeleiden” komt tot uitdrukking, als de begeleidingsstijl wordt aangepast aan de begeleidingsbehoefte. De vier niveaus van competentie en commitment worden gerelateerd aan de vier wijzen van begeleiden.

Niveau 1 | Instrueren
Niveau 2 | Overtuigen/coachen
Niveau 3 | Ondersteunen
Niveau 4 | Delegeren

MINDFULLNESS
Mindfulness gaat over aandacht. Waar je aandacht is, daar ben je. We kennen allemaal ervaringen van volledig aanwezig zijn: de adembenemende zonsondergang, prachtige muziek of een andere intense ervaring. Onze geest is stil, we zijn één en al aandacht. We proeven de rijkdom van het moment.

Mindfulness betekent simpelweg: bewust zijn van de huidige ervaring. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Met mindfulness leer je ook om makkelijker om te gaan met die momenten wanneer het niet gaat zoals je wilt. Je oefent met een aantal houdingskwaliteiten: niet-oordelen, geduld, frisse blik, vertrouwen, niet-streven, aanvaarding en loslaten. Bewuste keuzes in plaats van automatische piloot. Anders omgaan met gedachtepatronen.

NATUURCOACHING
Natuurcoaching is een vorm van coaching die wandelend wordt uitgevoerd en waarbij de natuur actief wordt ingezet. Coaching in de natuur biedt een krachtige meerwaarde op coaching binnen vier muren. Een aantal voordelen op een rij:

 • Wandelen in de natuur helpt om stil te worden in je hoofd. De natuur werkt rustgevend, waardoor je beter in staat zal zijn te luisteren naar je innerlijke gevoel.
 • Als je wandelt kom je in beweging, alles wat vast lijkt te zitten in je hoofd, komt hierdoor ook gemakkelijker in beweging.
 • Een gesprek dat wandelend wordt uitgevoerd, biedt ruimte voor stiltes en overpeinzingen. Oogcontact is niet altijd noodzakelijk. Het blijkt voor de cliënt daardoor vaak gemakkelijker zaken te uiten, die gevoelig of pijnlijk zijn.
 • In de natuur beweeg je je buiten je eigen vertrouwde wereld. Je zult letterlijk nieuwe wegen inslaan en nieuwe horizonten ontdekken. Hierdoor zul je gemakkelijker openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën.
Het werken met symbolieken brengt veelal krachtige doorbraken.

Daarnaast biedt de natuur ongekende mogelijkheden om te werken met metaforen en symbolieken. Dit brengt vrijwel altijd krachtige doorbraken in het bewustzijnsproces. Een symbool biedt de mogelijkheid het probleem even uit je hoofd te plaatsen, waardoor je er letterlijk van een afstand naar kan kijken. Dit brengt de cliënt dichter bij zijn of haar gevoel en leidt steevast tot heldere inzichten. Door het probleem visueel te maken, creëer je tevens een duidelijke verankering. Hetzelfde geldt voor symbolische handelingen. Keuzes die op deze wijze lijfelijk worden ervaren, zullen uiteindelijk echt en blijvend zijn.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER UITLEG

Pin It on Pinterest

Shares